تا حالا به اين بته كه رو فرشامون هست دقت كرديد؟

 

طرح "بُته" در فرش ایرانی در اکثر روایات نماد سرو زرتشت است که از تواضع و يا بر اثر تندباد حوادث خمیده شده. بعضی نیز آن را نماد آتش زرتشت دانند.