×

هشدار

Key folder in safepath unaccessible

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: حلقه بینهایت شناسایی شد

جدید

طرح ویدا آبی

Availability: out of stock

SKU:

(فرش ماشینی طرح ویدا آبی) 700 شانه

10 رنگ تراکم 2700

بافت دستگاه Hcp

100%اکرلیک هیت ست

12 متری 2510000 تومان
9 متری 1920000 تومان
6 متری 12600000 تومان

(فرش ماشینی طرح ویدا آبی) 700 شانه

10 رنگ تراکم 2700

بافت دستگاه Hcp 

 

100%اکرلیک هیت ست

  • 12 متری 2510000 تومان
  • 9 متری 1920000 تومان
  • 6 متری 12600000 تومان