×

هشدار

Key folder in safepath unaccessible

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: حلقه بینهایت شناسایی شد

طرح شاپری

Availability: out of stock

SKU:

(فرش ماشینی طرح شاپری) 1000شانه

14 رنگ تراکم 3600
12 متری 2880000 تومان
9 متری 2210000 تومان
6 متری 1440000 تومان
4 متری 810000 تومان

(فرش ماشینی طرح شاپری) 1000شانه

  • 14 رنگ تراکم 3600
  • 12 متری 2880000 تومان
  • 9 متری 2210000 تومان
  • 6 متری 1440000 تومان
  • 4 متری 810000 تومان